कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Saturday, 05 Jun, 2021)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल   
1002बटाटाक्विंटल   
1003लसूणक्विंटल   
1004आलेक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल   
2002गवारक्विंटल   
2003टोमॅटोक्विंटल   
2004मटारक्विंटल   
2005घेवडाक्विंटल   
2006दोडकाक्विंटल   
2007हि.मिरचीक्विंटल   
2008दुधीभोपळाक्विंटल   
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल   
2011कारलीक्विंटल   
2012डांगरक्विंटल   
2013गाजरक्विंटल   
2014पापडीक्विंटल   
2015पडवळक्विंटल   
2016फ्लॉवरक्विंटल   
2017कोबीक्विंटल   
2018वांगीक्विंटल   
2019ढोबळीक्विंटल   
2020सुरणक्विंटल   
2021तोंडलीक्विंटल   
2022बीटक्विंटल   
2023कोहळाक्विंटल   
2024पावटाक्विंटल   
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल   
2027शेवगाक्विंटल   
2028कैरीक्विंटल   
2029ढेमसाक्विंटल   
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल   
2032चवळीक्विंटल   
2033रताळीक्विंटल   
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल   
2036घोसाळीक्विंटल   
2037कडीपत्ताक्विंटल   
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल   
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा   
3002मेथीशेकडा   
3003शेपूशेकडा   
3004कांदापातशेकडा   
3005पालकशेकडा   
3006मुळाशेकडा   
3007चवळी पालाशेकडा   
3008करडईशेकडा   
3009राजगिराशेकडा   
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा   
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा   
3015अंबाडीशेकडा   
3016चुकाशेकडा   
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूगोणी   
4002पेरुकिलो   
4004टरबूज गोणी   
4005फणसनग   
4007पीअर ट्रे   
4008पीअरपेटी   
4009पीअरडबा   
4010पीअरबॉक्स   
4012पेरुक़ॅरेट   
4014पेरुङझन   
4019पिच ट्रे   
4020पिच पेटी   
4021पिच डबा   
4022पिच बॉक्स   
4023प्लमट्रे   
4024प्लमपेटी   
4025प्लमडबा   
4026प्लमबॉक्स   
4027रामफळनामा   
4028रामफळक़ॅरेट   
4029रामफळक़िलो   
4030रामफळडबा   
4031पेरुशेकडा   
4032सफरचंद - फ्युजीबॉक्स   
4033सफरचंद -फ्युजीडबा   
4034संञा3 ङझन   
4035संञा४ ङझन   
4036संञापेटी   
4038अननसक़िलो   
4039संञागोणी   
4040अननसक़ॅरेट   
4041सिताफळनामा   
4042अननसङझन   
4043सिताफळक़ॅरेट   
4044अंजीरक़िलो   
4045सिताफळबॉक्स   
4046सिताफळकिलो   
4047अंजीरनामा   
4048अंजीरबॉक्स   
4049स्ट्रॉबेरीट्रे   
4050स्ट्रॉबेरीपेटी   
4051बोर किलो   
4052बोर गोणी   
4053चेरीबॉक्स   
4054चिक्कूपाटी   
4055चिक्कूगोणी   
4056चिक्कूकिलो   
4057स्ट्रॉबेरीडबा   
4058स्ट्रॉबेरीबॉक्स   
4059डाळींब-नं.१3 ङझन   
4060टरबूज नामा   
4061डाळींब-नं.१४ ङझन   
4062टरबूज क़ॅरेट   
4063सफरचंद-सिमलाबॉक्स   
4064टरबूज बॉक्स   
4065टरबूज किलो   
4066सफरचंद-फ्युजीपेटी   
4067नासपतीट्रे   
4068नासपतीपेटी   
4069जांभूऴकिलो   
4070जांभूऴगोणी   
4072नासपतीङबा   
4074कलिगङनामा   
4075लीचीट्रे   
4076विलायचीङबा   
4077कलिगङकिलो   
4078लीचीङबा   
4079करवंदकिलो   
4080लीचीबॉक्स   
4081आवळापेटी   
4082करवंदगोणी   
4083आवळागोणी   
4084आवळा बॉक्स   
4085कवटशेकडा   
4086केळीशेकडा   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबी३ ङझन   
4089मोसंबी४ ङझन   
4090मोसंबी गोणी   
4091आवऴा किलो    
4093कोकमबॉक्स   
4094कोकमकिलो   
4095जदाऴूबॉक्स   
4096जदाऴूकिलो   
4097मॉसंबीपेटी   
4100नासपातीबॉक्स   
4102पपईनामा   
4103पपईकॅरेट   
4104पपईकिलो   
4105डाळींब-गणेश 3 ङझन    
4106डाळींब-गणेश ४ ङझन    
4107डाळींब- गणेश किलो   
4108डाळींब- गणेश बीट   
4109डाळींब-भगवा४ ङझन    
4110डाळींब-भगवा३ ङझन   
4111डाळींब-भगवाबीट   
4112डाळींब-भगवापेटी   
4113डाळींब-नं.१बीट   
4114डाळींब-नं.१ किलो   
4115डाळींब-नं.२ ३ ङझन   
4116डाळींब-नं.२४ ङझन   
4117डाळींब-नं.२बीट   
4118डाळींब-नं.२ किलो   
4119आरक्ता३ ङझन   
4120आरक्ता४ ङझन    
4121आरक्ताबीट   
4122आरक्ता किलो   
4123सफरचंद-डेलीशयसपेटी   
4124सफरचंद-डेलीशयसङबा   
4125सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स   
4126सफरचंद-सिमलापेटी   
4128सफरचंद-सिमलाङबा   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनबॉक्स   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनपेटी   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनङबा   
4132आंबा-हापूसपेटी   
4133आंबा-हापूसपाटी   
4134आंबा-हापूसबॉक्स   
4135आंबा-हापूसकिलो   
4136आंबा-बेगलोरपेटी   
4137आंबा-बेगलोरपाटी   
4138आंबा-बेगलोरबॉक्स   
4139आंबा-बेगलोरकिलो   
4140आंबा-तोतापूरीपेटी   
4141आंबा-तोतापूरीपाटी   
4142द्राक्ष - तासगांवहारा   
4143द्राक्ष - तासगांवजोटा   
4144आंबा-तोतापूरीबॉक्स   
4145आंबा-तोतापूरीकिलो   
4146द्राक्ष - तासगांवक़ॅरेट   
4147आंबा-रायवळपेटी   
4148आंबा-रायवळपाटी   
4149आंबा-रायवळकिलो   
4150आंबा-रायवळबॉक्स   
4151द्राक्ष - तासगांवबॉक्स   
4152द्राक्ष -बेंगलोर हारा   
4153आंबा-लालबागपेटी   
4154आंबा-लालबागपाटी   
4155द्राक्ष -बेंगलोरजोटा   
4156आंबा-लालबागबॉक्स   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट   
4158द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स   
4159द्राक्ष - शरदहारा   
4160आंबा-लालबागकिलो   
4161आंबा-बदामपेटी   
4162आंबा-बदामपाटी   
4163द्राक्ष - शरदजोटा   
4164आंबा-बदामकिलो   
4165द्राक्ष - शरदक़ॅरेट   
4166द्राक्ष - शरदबॉक्स   
4167द्राक्ष - सिडलेसहारा   
4168द्राक्ष - सिडलेसक़ॅरेट   
4169द्राक्ष - सिडलेसजोटा   
4170द्राक्ष - सिडलेसबॉक्स   
4171आंबा - पायरीपाटी   
4172आंबा - नीलमपाटी   
4173आंबा - मलगॉबापाटी   
4174आंबा - केशरपाटी   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल37Rs. 8000/-Rs. 9400/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल229Rs. 51000/-Rs. 5700/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल325Rs. 3800/-Rs. 4700/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल338Rs. 3000/-Rs. 3600/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल19Rs. 7000/-Rs. 7600/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल429Rs. 3400/-Rs. 6800/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल226Rs. 2700/-Rs. 3000/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल299Rs. 2800/-Rs. 3400/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल145Rs. 2850/-Rs. 3200/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल79Rs. 4000/-Rs. 5000/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल1435Rs. 2300/-Rs. 3000/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल236Rs. 2650/-Rs. 3200/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल303Rs. 2800/-Rs. 3600/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल89Rs. 3900/-Rs. 5200/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल230Rs. 4000/-Rs. 5100/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल105Rs. 3600/-Rs. 4000/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल90Rs. 2700/-Rs. 3000/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल140Rs. 2600/-Rs. 3000/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल127Rs. 2300/-Rs. 2500/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल90Rs. 2300/-Rs. 2550/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल134Rs. 2450/-Rs. 2600/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल27Rs. 12000/-Rs. 14700/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल24Rs. 7000/-Rs. 7600/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 29Rs. 7100/-Rs. 7700/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 6Rs. 6300/-Rs. 12000/-
5036धना-गावरानक्विंटल 5Rs. 4300/-Rs. 7000/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 31Rs. 5600/-Rs. 5800/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल27Rs. 5300/-Rs. 5500/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 5Rs. 8300/-Rs. 9000/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 6Rs. 2100/-Rs. 2300/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 5Rs. 5000/-Rs. 6000/-
5046चिंच - नवीक्विंटल 4Rs. 6000/-Rs. 8800/-
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 133Rs. 8400/-Rs. 9400/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 90Rs. 9900/-Rs. 11500/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 125Rs. 9700/-Rs. 10800/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 3Rs. 15000/-Rs. 18000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 28Rs. 7400/-Rs. 8000/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल5Rs. 3700/-Rs. 3900/-
5058चवऴीक्विंटल6Rs. 7000/-Rs. 9000/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल2Rs. 3350/-Rs. 3550/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल245Rs. 3051/-Rs. 3101/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल87Rs. 2975/-Rs. 3025/-
5065गुऴ - लालक्विंटल53Rs. 2925/-Rs. 2951/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल128Rs. 3150/-Rs. 3800/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल6Rs. 20000/-Rs. 24000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल7Rs. 12000/-Rs. 13000/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो320Rs. 900/-Rs. 1500/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1810Rs. 4000/-Rs. 4500/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो350Rs. 4000/-Rs. 6500/-
6018राजगिरा५० किलो990Rs. 3000/-Rs. 3500/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो808Rs. 100/-Rs. 200/-
7002काकडा१ किलो49Rs. 200/-Rs. 300/-
7003जुई१ किलो54Rs. 200/-Rs. 300/-
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो4579Rs. 20/-Rs. 50/-
7006झेंडू१ किलो14262Rs. 10/-Rs. 30/-
7007तुळजापूरी१ किलो368Rs. 30/-Rs. 50/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो504Rs. 40/-Rs. 100/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो2014Rs. 60/-Rs. 100/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो150Rs. 60/-Rs. 100/-
7013अस्टरशेकडा575Rs. 10/-Rs. 20/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल2903Rs. 2/-Rs. 5/-
7016गुलाबगड़ी4977Rs. 10/-Rs. 16/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी250Rs. 10/-Rs. 15/-
7018गुलछडी काडीगड़ी243Rs. 10/-Rs. 20/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी1470Rs. 6/-Rs. 10/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी300Rs. 10/-Rs. 18/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी600Rs. 10/-Rs. 20/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी   
7028जिप्सीगड़ी324Rs. 40/-Rs. 70/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी4704Rs. 10/-Rs. 30/-
7032कर्नेशनगड़ी820Rs. 30/-Rs. 50/-
7033डच गुलाबगड़ी4614Rs. 40/-Rs. 100/-
7034अबोली१ किलो2Rs. 200/-Rs. 300/-
7035चाफानगास21720Rs. 1/-Rs. 1/-
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी50Rs. 200/-Rs. 300/-
7039ऑकिडगड़ी592Rs. 100/-Rs. 200/-
7040ऍथोरिमगड़ी35Rs. 60/-Rs. 80/-
7041ग्रासगड़ी9260Rs. 2/-Rs. 3/-
7042पत्तागड़ी750Rs. 4/-Rs. 6/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल