कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

मुख्य बाजार आवार

M

विभागनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे -

अनु

विभागाचे नाव

काम काजास सुरवात

एकूण क्षेत्र एकर मध्ये

एकूण गाळे / भूखंड

कामकाजाची वेळ

साप्ताहिक सुट्टी

गुळ भुसार विभाग

१९५९

१२५

७२४

स.१० ते सा. ८

रविवार

फळे भाजीपाला

१९७६

२५

९१४

प.५ ते साय.९

शनिवार

केळी बाजार

१९८०

६०

स.८ ते ३

शनिवार

पान बाजार

२००१

५१

स. ६ ते २

शनिवार

फुलांचा बाजार

१९९०

२० गुंठे

९२

स.७ ते ३

नाही

जनावरांचा बाजार

१९७२

३ एकर

-

स.७ ते. दू ३ फक्त बुधवार व रविवार चालू

-

मुख्य बाजार आवारात सर्वसाधारणपणे होणारी आवक क्विंटलमध्ये -

अनु

तपशील

दररोज येणारी वाहने

एकूण वाहने

होणारी आवक क्विंटलमध्ये अंदाज़े

 

 

ट्रक

ट्रॅक्टर

टेम्पो

 

 

तरकारी विभाग

२५

७०

१००

३७५०

फळे विभाग

१६

 

१८

३४

२३५०

कांदा बटाटा विभाग

११२

२०

१३७

१६५००

गुळ भुसार विभाग

१०२

 

५२

१५४

१८२००

 

एकूण

२५५

१०

१६०

४२५

४०८००