कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

व्यवस्थापन

Homeमहाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतूदीनुसार बाजार समितीचा कारभार निवडून आलेले संचालक मंडळ, त्यांचेमधील सभापती, उपसभापती, सदस्य व बाजार समितीचा सचिव अशा संचालक मंडळाकडून केला जातो, दि. ९ / ५ / २०२३ पासून मा. श्री. दिलीप काशिनाथ काळभोर, सभापती, मा. श्री. रवींद्र नारायण कंद, उपसभापती व मा. श्री. डॉ. राजाराम शिवराम धोंडकर हे सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.