कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

विभाग - प्रशासन

अंतर्गत कर्मच्यार्यावर नियत्रण, अस्तापणवीषयक कामे कामकजविषयी नियमावली, बाजार आवारात अतिक्रमण होत असल्यास व नियमनचे उल्लघन होत असल्यास त्यावर कयदेशीर कारवाई करने, संस्थसाठी आवशयेक् आसनारी लेखन सामुग्रि, स्टेश्नरी आवशयेक ते नुसार पूरवने. संस्थची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेने, उपविधितिल आंश्यकतेनुसार दुरूस्ती कारून घेने, साफ सफाई स्वछता, सुरक्षेतेबाबत निर्णय घेने इ. कामे केली जातात